CRM ERGO II

Το CRM ERGO II στοχεύει στην εσωτερική οργάνωση μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού για την επίτευξη του πλήρη διαχειριστικού ελέγχου. Βασίζεται στην πλατφόρμα 'ΑΙΜΩΝ', ένα πολύ λειτουργικό και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, σε τεχνολογία Web 2, με υποστήριξη drag-drop, με δυνατότητα εξατομίκευσης που χρησιμοποιεί έξυπνες τεχνολογίες προστασίας διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων που διαχειρίζεται. Αναλυτικότερα τα τμήματα του CRM ERGO II είναι :

Η διαχείριση χρηστών.

Αποσκοπώντας στην ιεράρχηση και στον προσδιορισμό τόσο των ευθυνών όσο και των αρμοδιοτήτων το τμήμα Διαχείρισης Χρηστών επιτρέπει :
 • Τον ορισμό των δικαιωμάτων ανά ρόλο ή χρήστη τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι του επιπέδου ενός πεδίου μίας φόρμας.
 • Πληρωμή σε πολλαπλούς τρόπους (μετρητά, πιστωτικές κάρτες, διατακτικές, αξιόγραφα, ξένα νομίσματα). Ο τρόπος αποδεκτής πληρωμής καθορίζεται από τον υπεύθυνο του καταστήματος
 • Την πλήρη υποστήριξη της οργανωτικής δομής ενός οργανισμού σε μορφή πυραμίδας, με όλα τα τμήματα και τους εργαζόμενους που ανήκουν σε αυτά.
 • Την δυνατότητα προβολής των στοιχείων του κάθε εργαζομένου
 • Την πλήρη παρακολούθηση της συμμετοχής του χρήστη σε κάθε διεργασία, σε κάθε έργο ή κάθε παραδοτέο που του έχει ανατεθεί.

Η διαχείριση αρχείων.

Αποσκοπώντας την ορθολογική οργάνωση και διοίκηση των αρχείων ενός οργανισμού με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους το τμήμα Διαχείρησης Αρχείων επιτρέπει :
 • Όλες τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης των αρχείων όπως αποθήκευση (σε κεντρικό σημείο), τροποποιήση, διαγραφή, αναζήτηση με πολλαπλούς τρόπους κλπ
 • Την ταξινόμηση ως προς οποιοδήποτε από τα στοιχεία των εγγράφων όπως συγγραφέας, τύπος, περιγραφή, κατηγορία, αριθμός πρωτοκόλλου κ.α. με την χρήση φακέλων (folders) που μπορεί να τους διαχειρίζεται ο κάθε χρήστης με βάση τα δικαιωματά του
 • Την δυνατότητα συμπίεσης (compression) των αρχείων για αποτελεσματική διαχείριση των μέσων αποθήκευσης
 • Την δυνατότητα κρυπτογράφηση των αρχείων σε επίπεδο server η ακόμα και ανά χρήστη
 • Την παρακολούθηση της ροής των αρχείων ανά διεργασία και ανά ενέργεια
 • Την παρακολούθηση εκδόσεων (ημερομηνίες, τροποποιήσεις) και την σύνδεση τους με έργα όπως αυτές προβλέπεται από τα συστήματα πιστοποίησης
 • Την διαχείριση μέσω ένος φιλικό για το χρήστη περιβάλλον με υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης που παρέχει πλήρη ασφάλεια και έλεγχο τον δεδομένων

Το ημερολόγιο.

Αποσκοπώντας στην σώστη οργάνωση και στην αποδοτικότερη λειτουργία του χρήστη το τμήμα του ημερολογίου επιτρέπει :
 • Την παρακολούθηση ημερήσιου, εβδομαδιαίου και μηνιαίου προγράμματος με υποστήριξη ραντεβού / γεγονότα, με δυνατότητα ειδοποίησης των εμπλεκομένων με email και SMS
 • Την γραφική δημιουργία και διαχείριση γεγονότων καθώς και την σύνδεση με τη διαχείριση έργων και εμφάνιση των εργασιών που τρέχουν κάθε ημέρα
 • Δυνατότητα καταχώρησης ενός γεγονότος που επαναλαμβάνεται ανά μέρα, εβδομάδα, μήνα, έτος, κλπ…
 • Δυνατότητα μαζικής καταχώρισης γεγονότος σε ένα σύνολο ατόμων
 • Ενημέρωση με email για κάθε μεταβολή

ΠΡΟΣΘΕΤΑ MODULES

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

Αποσκοπώντας στην διασφάλιση της υλοποίησης των έργων με τους όρους της χρηστής διαχείρισης αλλά και ειδικότερους όρους που πιθανά θα τιθούν από το κοινοτικό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο το τμήμα διαχείρισης έργων διασφαλίζει:

 • Ενσωματωμένο άρθρωμα διαχείρισης έργων με δυνατότητα παραγωγής διαγραμμάτων Gantt και σύνδεση με ρόλους παραδοτέα, ορόσημα και τεχνήματα (artifacts)
 • Διαχείριση έργων με δυνατότητα κατηγοριοποίησης όπως σε σχεδιασμό, υλοποίηση, κλπ. Με δυνατότητα ανάθεσης και διαχείρισης σε χρήστη ή και σε τμήμα, με εκτιμώμενες ώρες και προϋπολογισμό, σύνδεσης με επιχειρηματική υπόθεση και πολλαπλή επιλογή συμμετεχόντων
 • Διαχείριση παραδοτέων (artifacts) με δυνατότητα επιλογής τύπου, πολλαπλήs απόδοσηs δικαιωμάτων σε χρήστες, πολλαπλήs επιλογήs εργασιών, εισαγωγήs attributes, εκτύπωσης από συγκεκριμένο template και εισαγωγή αναθεωρήσεων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης και εμφάνισης με φίλτρα
 • Την σύνδεση των έργων αυτών με υποέργα όπως εκπόνηση μελετών, τεύχη δημοπράτησης, αδειοδοτήσεις, συμβάσεις, πιστοποιήσεις φυσικού αντικειμένου κλπ
 • Την σύνδεση με εξωτερικά προγράμματα για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του έργου σε σχέση με την προυπολογιζόμενη.

CRM - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΛΠ

 • Την διαχείριση εμπλεκομένων (πελατών, πολιτών, προμηθευτών, συμβούλων κλπ) με δυνατότητα, κατηγοριοποίησης, εύρεσης με διάφορα φίλτρα, εκτύπωσης.
 • Την διαχείριση όλων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για κάθε εμπλεκόμενο και πλήρης καταγραφής ιστορικού ροής ενεργειών
 • Την δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα με βάση τα δικαιωματα που θα ορισθούν από τον διαχειριστή του συστήαματος
 • Την σύνδεση με αρχείο εκτύπωσης με σταθερό template.
 • Διαχείριση αιτημάτων με δυνατότητα επιλογής κατηγορίας στην εισαγωγή και αυτόματη ανάθεση σε εργαζόμενο. Δυνατότητα σύνδεσης με επιχειρηματικό εταίρο και δυνατότητα προώθησης σε άλλο τμήμα. Δυνατότητα αναζήτησης με διάφορα φίλτρα.

Ε MAIL – FAX - SMS

Αποσκοπώντας στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail), με τηλεομοιοτυπία (FAX), με την χρήση μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων (SMS) το τμήμα διαχείρισης επικοινωνιών επιτρέπει:

 • Την δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα Web Mail, SMS, ΦΑΞ και την πλήρη ενσωμάτωση των λειτουργιών τους με το σύστημα.
 • Την καταγραφή όλων των εισερχομένων και εξερχομένων, την σύνδεση τους με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, καθώς και την διασύνδεση τους με τα έργα/ εργασίες
 • Την δυνατότητα υποστήριξης ψηφιακών υπογραφών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO

Το ERGO ΙΙ δημιουργήθηκε με σκοπό την γρήγορη, εύκολη και χωρίς γραφειοκρατία (paperless), διοίκηση μίας εταιρείας ή ενός Οργανισμού που εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είτε τεκμηριωμένο σύμφωνα με διεθνή Πρότυπα όπως το ISO 9001:2000, HACCP είτε όχι. Βασιζόμενο στην δομή του ISO 9001:2000 αποσκοπεί στον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών ενός οργανισμού επιτρέποντας:

 • Την επίτευξη της Συνεχούς Βελτίωσης.
 • Την ικανότητα να παρέχει σε σταθερή βάση, προϊόντα ή υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη.
 • Την ικανότητα να ελέγχει πλήρως και έγκαιρα τις νέες ανάγκες
 • Την διαχείριση προβλημάτων και διορθωτικών ενεργειών
 • Την δυνατότητα ειδοποίησης των υπευθύνων των Τμημάτων για την καταγραφή προβλήματος σε αυτό.
 • Την πλήρη εικόνα όλων των Προβλημάτων και των Ενεργειών Επίλυσης με δυνατότητα ανταλλαγής εσωτερικών πληροφοριών γεγονός που ενεργεί διαδραστικά μεταξύ των μελών του συστήματος.