Πολιτική Ποιότητας

Η HELETEL δραστηριοποιείται στον κλάδο της Πληροφορικής, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό των πελατών της, το σχεδιασμό και την παραγωγή εφαρμογών λογισμικού και υλικού, το σχεδιασμό και την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης, την εκπόνηση μελετών, τη διαχείριση έργων πληροφορικής.
Η HELETEL δεσμεύεται για:

  • Την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη, στήριξη και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.
  • Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, εξακριβωμένη και επιβεβαιούμενη με συνεχείς ελέγχους, μετρήσεις και δοκιμές.
  • Τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα ανωτέρω τα επιτυγχάνει μέσω:

  • Του καθορισμού στόχων και την στενή παρακολούθηση αυτών στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδίου δράσης της ή/και κατά τις ανασκοπήσεις της ανώτατης διοίκησης.
  • Της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας.
  • Της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.
  • Της διατήρησης του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των στελεχών της.
  • Της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια εγκαταστάσεων, προϊόντων, υπηρεσιών και προσωπικού.
  • Της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2000.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών, διεργασιών, του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η ικανοποίηση του πελάτη αποτελούν κύριο μέλημα της HELETEL και φιλοσοφία κάθε στελέχους της.